آثار برتر بخش نقاشی مهرواره «بهار در خانه»

آوینا علی اصغری-5 سال-گرگان آیسل فروردین-6 سال-بناب حنانه عشقی-11 سال-اذربایجان غربی-چالدران امير محمد نيساري-15 سال-زنجان رهابوستانی پور-17 ساله-مرکز25 تهران امیرعطا راشدی-7 سال-سلماس زهرا متقی-18ساله-مرکزی-شهابیه سما شیخی- 9 ساله- اصفهان-مجتمع ساره میرزایی مقدم-10 ساله-خزاسان رضوی-مشهد  شادی حسینی-13 ساله-خراسان رضوی-مشهد  مانلی طالب نژاد-7 سال-البرز-کرج-- مائده عباسی- 13 ساله- زنجان-آببر مهدیه ابراهیم پور-13 سال-اذربایجان غربی-چالدران نازنین ذوالفقاری-5 سال-خراسان رضوی-جغتای فرزانه صباحی- 16 ساله- خراسان رضوی-مشهد 5 فاطمه متقی-13 ساله- مرکزی-شهابیه
کلمات کلیدی